با ما باشید؛ از این پس با برنامه کنکور آسان است از شبکه دو سیما
شنبه، یکشنبه، دوشنبه ساعت ۱۸:۰۰

با ما باشید؛ از این پس با برنامه کنکور آسان است از شبکه سه سیما
چهار شنبه ساعت ۱۸:۰۰

آزمون آنلاین
ارتباط مستقیم با تیم مشاوره رضا یزدانی و دریافت برنامه ۱۲۰ روزه
۰۹۱۲۸۵۷۶۷۱۰- ۰۹۱۲۸۵۷۶۷۰۵- ۰۹۱۲۹۵۷۱۰۰۳- ۰۹۱۲۸۵۷۶۷۶۱- ۰۹۱۲۸۵۷۹۸۹۶- ۰۹۱۲۸۵۷۹۸۹۵- ۰۹۱۲۸۵۷۶۷۰۴- ۰۹۱۲۸۵۷۶۷۰۸- ۰۹۱۲۸۵۷۱۰۰۶- ۰۹۱۲۸۵۷۶۷۰۱- ۰۹۱۲۸۵۷۶۷۰۶- ۰۹۱۲۸۵۷۶۷۶۳- ۰۹۱۲۸۵۷۹۸۹۱- ۰۹۱۲۸۵۷۹۸۹۲- ۰۹۱۲۸۵۷۹۸۹۳- ۰۹۱۲۸۵۷۹۸۹۴- ۰۹۱۲۸۵۷۶۷۰۳- ۰۹۱۲۸۵۷۱۰۰۵- ۰۹۱۲۸۵۷۲۷۲۳- ۰۹۱۲۸۵۷۶۷۶۲
CD و DVD های گروه آموزشی کنکور آسان است
برای تهیه لوح های فشرده تمام دروس با شماره های زیر تماس بگیرید
۰۹۱۲۸۳۷۱۰۶۰ ۰۹۱۲۱۹۶۸۵۰۰ ۰۹۱۲۸۳۷۱۰۸۰ ۰۹۱۲۱۹۵۳۶۸۵ ۰۹۱۲۸۳۷۲۰۶۰ ۰۹۱۲۱۹۶۴۶۷۰
۰۹۱۲۸۳۷۱۰۷۰ ۰۹۱۲۱۹۶۳۱۵۷ ۰۹۱۲۸۳۷۱۰۰۶ ۰۹۱۲۱۹۶۰۰۶۷ ۰۹۱۲۱۹۶۴۳۱۲ ۰۹۱۲۱۹۶۳۴۲۲
۰۹۱۲۸۳۷۱۰۴۰ ۰۹۱۲۸۳۷۱۰۰۸ ۰۹۱۲۱۹۶۲۳۷۱ ۰۹۱۲۱۹۶۰۰۲۷ ۰۹۱۲۱۹۶۰۳۷۰ ۰۹۱۲۱۹۶۹۸۴۲
۰۹۱۲۸۳۷۱۰۰۲ ۰۹۱۲۸۳۷۲۰۵۰ ۰۹۱۲۱۹۶۰۰۶۲ ۰۹۱۲۱۹۶۵۵۸۶ ۰۹۱۲۸۳۷۱۰۵۰ ۰۹۱۲۱۸۴۱۱۸۴

سیاوش مهران؛ رتبه یک کنکور

دانلود بروشور کنکور آسان است


ارتباط مستقیم با رتبه‌های برتر

نام رتبه تلفن
علی لنجانی دهنوی رتبه ۸۰ ۰۹۱۲۸۵۷۲۷۲۳
امیر حسام داوری رتبه ۱۴۰ ۰۹۱۲۸۵۷۲۷۲۵

نفرات برتر آزمون مرحله سوم

نام رشته شهر
محمد مهدی معمار ریاضی دزفول
الیاس هاشمی اصل تجربی تهران
حدیث بهزادی تجربی سنندج