موسسه آموزشی کنکور - تولید کننده محصولات تصویری کنکور

تغییر منابع درسی کنکور/اعلام تغییرات منابع درسی کنکور سراسری ۹۷ توسط سازمان سنجش

تغییرات منابع کنکور ۹۷ – کتاب عربی ۱

تغییرات در درس عربی اول دبیرستان ، فقط در درس ۱ آن هم به صورت جزئی و در حد کم و زیاد شدن بعضی عنوان ها در بخش قواعد (یادآوری قواعد دوره راهنمایی) و تمرینات است و متن درس و سایر بخش ها تغییر نکرده است

تغییرات منابع کنکور ۹۶ – کتاب زیست ۱ وکتاب زیست ۲ و آزمایشگاه
تغییر شماره صفحه در چاپ ۱۳۹۵ شماره صفحه درچاپ ۱۳۹۴
تغییر جزیی در تصویر ماهی   ۱۱۴   ۱۱۴
حذف شدن جدول آمیزش نخود فرنگی

 

تغییرات منابع کنکور ۹۷ – کتاب زیست پیش دانشگاهی

تبدیل واژه ی ژن به DNA در سه خط آخر در صفحه ی ۹
تبدیل ژن به DNA در خط اول در صفحه ی ۳۰
تغییر در مورد ۵ شکل در صفحه ی ۱۶
تغییر مختصر در توضیح شکل در صفحه ی ۲۴
تبدیل کلمه ی بیگانه به گونه ی دیگری در خط یازدهم در صفحه ی ۴۳
تغییر مختصر در جمله ی ۴ تا مانده به آخر در صفحه ی ۹۵
اضافه شدن یک جمله به خط پنجم در صفحه ی ۱۱۸
تبدیل کلمه ی هرگز به معمولاً در خط بالای بیشتر بدانید در صفحه ی ۱۱۸
اضافه شدن یک جمله به خط چهارم در صفحه ی ۱۲۱
اضافه شدن مورد ۲ به پاورقی در صفحه ی ۱۸۹ 

 

تغییرات منابع کنکور ۹۷ – کتاب فیزیک ۲ و آزمایشگاه
تغییر
اضافه شدن توضیحات بیشتر در رابطه با گالیلئو گالیله
اضافه شدن بخش سایز نانو و تمرین های آن
اضافه شدن تمرین ۳-۴
تغییر کامل فصل ۵ که علت تغییرات کلی و زیاد مقایسه به صورت تشابه می باشد.تغییر فرمول ها که کاملا طبیعیه چون کاملا قراردادی می باشد.
سوالات ۱ و ۲ و ۴ در بخش پرسش های فصل ۵
سوالات ۱ تا ۱۰ در بخش مسئله های فصل ۵
تمرین ۶-۱
فعالیت ۲-۶
انتقال گرما
حالت های ماده
یکسان بودن تمارین و مسئله های بخش ۶

 

تغییرات منابع کنکور ۹۷ – کتاب فیزیک ۳ و آزمایشگاه
اضافه شدن بخش کارت های اعتباری و دستگاه های کارتخوان
توضیحات بیشتر درباره ضریب القای متقابل
تغییر سوالات در قسمت مسئله ها
اضافه شدن سوال ۹

 

 

 

تغییرات منابع کنکور ۹۷ – کتاب فیزیک ۳ و فیزیک پیش رشته علوم تجربی
تغییرات کتاب فیزیک ۳(تجربی)

فصل تغییر(های) انجام شده
۱ ۱-در توضیح قانون کولن ، دو آزمایشی که برای یافتن رابطه وجود داشت حذف شده است و توضیحات مختصرتر شده است.
۲-فرم نوشتاری رابطهی کولن بهتر شده و برای بار قدر مطلق در نظر گرفته شده است
۳-مثال ۱-۲ جدید ا اضافه شده که یک مثال کاربردی تر و آموزنده تر است.
۴-یادداشت ریاضی در صفحه ۵ مفید و مختصرتر شده است.
۵-میدان الکتریکی به طرز خلاصه تری توضیح داده شده است.
۶-مثال ۱-۷ با دادههای متفاوتی تغییریافته است.
۷- مثال ۱-۸ نیز با تغییر دادهها بازنویسی شده است.
۸-در توضیح «میدان الکتریکی حاصل از مجموعه ذرات باردار» از استدلال ریاضی به جای توضیح شفاهی استفاده شده است.
۹-مثال ۱-۹ بازسازی دادهای شده است.
۱۰- در خطوط میدان الکتریکی اشکال بیشتری برای هر مورد از قوانین خطوط میدان استفاده شده است.
۱۱-آزمایش ۱-۱ به کتاب اضافه شده است.
۱۲-فعالیت ۱-۱ دستخوش تغییراتی بوده است.
۱۳-مثال۱-۱۱ تغییر کرده است.
۱۴-بخش «زنبورهای عسل و گردافشانی گلها» اضافه شده است
۱۵-توزیع بار الکتریکی در جسم به انتهای فصل منتقل شده است.
۱۶-انرژی پتانسیل الکتریکی بهتر و استدلالیتر توضیح داده شده است . همچنین مطالب آموزشی درون مثالها به متن توضیحات منتقلشده است.
۱۷-تمرین ۱-۴ جدید ا اضافه شده است.
۱۸-توضیحات مربوط به پتانسیل الکتریکی مرتب تر شده است.
۱۹-مثال ۱-۱۳ جدید ا به کتاب اضافه شده است.
۲۰-مثال ۱-۱۴ بازنویسی شده است.
۲۱-فعالیت ۱-۴ جدید ا به کتاب اضافه شده است.
۲۲-در بخش « توزیع و القای بار الکتریکی » ، آزمایش ۱-۳ در کتاب سابق به صورت جزئی از متن کتاب درآمده است.
۲۳-فعالیت ۱-۵ جدید ا به کتاب اضافه شده است.
۲۴-استفاده از مفهوم « رسانای منزوی»
۲۵-مثال مربوط به چگالی سطحی بار الکتریکی حذف شده است.
۲۶-مطالعه آزاد رسوب دهنده الکترواستاتیکی به یک تمرین تبدیل شده است .
۲۷-در بخش خازن توضیحات کاربردی و ملموستری ارائه شده است.
۲۸-توضیحات مربوط به شارژ خازن مختصرتر شده است.
۲۹-متن کتاب بهطورکلی مختصرتر شده و از دقت بیشتری برخوردار گردیده است.
۳۰-توضیحات مربوط به عوامل مؤثر بر ظرفیت خازن کوتاهتر شده است.
۳۱-در ادامه ابتدا بررسی میکروسکوپیک نقش دیالکتریک مطرح شده و بعدازآن فروشکست مطرح می شود .
۳۲-مثال ۱-۱۷ یک مثال کاربردی و زیبا جدید ا اضافه شده است .
۳۳-در توضیحات مربوط به انرژی ذخیره شده در خازن از استدلال و توضیحات بهتری بهره گرفته شده است.
۳۴-مثال ۱-۱۸ تغییرات دادهای داشته است.
۳۵-فعالیت هوشمندانه ۱- ۸ به تازگی اضافه شده است.
۳۶-بستن موازی و متوالی خازنها به شکل مرتب تری بیانشده است.
۳۷-مثال‌های مربوط به این قسمت بهبودیافتهاند.
۳۸-فعالیت جالب ۱-۹ بهتازگی به کتاب اضافه شده است.
۳۹-تعدادی سؤال به تمرینات انتهای بخش اضافه شده است ۱۵۲
۲ ۱-توضیحات مربوط به جریان الکتریکی دقیق تر و مرتب تر شده است.
۲-فعالیت بسیار مهم ۲-۱ برای پاسخگویی به سؤال معمول دانش آموزان اضافه گردیده است.
۳-تعریف جریان لحظهای حذف شده است.
۴-مثال ۲-۱ به تازگی اضافه شده است.
۵-کد گذاری مقاومتها بعد از تأثیر دما بر مقاومت مطرح شده است.
۶-اضافه شدن مطلبی تحت عنوان « برخی از استانداردهای مهندسی سیم ها»
۷-قبل از بیان افت پتانسیل در مدار ، بحث نیروی محرکه مولد مطرح شده است.
۸-در قسمت افت پتانسیل و مدار تک حلقه توضیحات مناسبتری ارائه شده است .
۹-در این فصل تغییرات اساسی در جابجایی ترتیب بیان مطالب ، مختصر سازی و ادغام برخی سرفصلها و همچنین کاربردی کردن و مناسب سازی مثالها بوده است.
۱۰-افزودن تعداد زیادی مسئله و پرسش کاربردی و پیچیده تر از کتاب گذشته.
۳ بدون تغییر
۴ ۱-تغییرات گرافیکی معمول
۲-در بخش عاملهای مؤثر بر نیروهای مغناطیس وارد بر سیم حامل جریان ، اثبات رابطهی بهدستآمده حذف شدهاست.
۳-طرز کار گالوانومتر از مطالعه آزاد به فناوری و کاربردها تبدیلشده است.
۴-اثبات رابطهی نیروی وارد بر ذرهی باردار متحرک در میدان مغناطیسی حذف شده است.
۵-دستگاه اندازهگیری سرعت جریان خون حذف شده اند.
۶-کمربندهای تابشی وُن آلن اضافه گردیده است.
۷-توضیحات مربوط به خواص مغناطیسی مواد دقیقتر شده اند.
۸-دو پرسش نیز در انتهای فصل به این کتاب اضافه شده است.
۵ ۱-مثالها اندکی تغییر کرده است.
۲-اثبات رابطه خود نیروی محرکه خودالقایی حذف شده است.
۳-محاسبهی ضریب خودالقایی در قالب یک مثال ارائه شده است.
۴-تغییرات جریان نسبت به زمان هنگام بستن و باز کردن کلید حذف شده است.
۵-بحث القای متقابل به کتاب اضافه شده است.
۶-توضیحات مربوط به جریان متناوب کمی کاملتر شده است.
۷-مبحث مربوط به مبدلها به کتاب اضافه شده است. اضافه شدن ۶ تمرین به مسائل و پرسشهای انتهای فصل و تغییرات.

تغییرات کتاب فیزیک پیش دانشگاهی (تجربی)

فصل تغییر(های) انجام شده
۱ ۱-توضیحات مربوط به سرعت لحظه ای کمی بیشتر شده است.
۲-مثال ها کمی تغییر کرده اند و چندین مثال اضافه شده است.
۳-با توجه به حذف سقوط آزاد از کتاب فیزیک ۲ ، مطلب در اینجا کمی بیشتر توضیح داده شده است.
۴-اضافه شدن چند سوال به تمرین های انتهای بخش
****مابقی فصول هیچگونه تغییراتی نداشته اند.

 

تغییرات منابع کنکور ۹۷ – کتاب فیزیک دوم دبیرستان
تغییرات کتاب فیزیک ۲

فصل تغییر(های) انجام شده
۱ ۱-گرافیک کتاب تغییرات داشته است.
۲-در فصل اول مبحث معرفی فیزیک ۵ صفحه ای در یک صفحه خلاصه شده است!
۳-در چاپ جدید فعالیت۱-۱ صفحه ۳ کمی بهبود پیدا کرده!
۴-توضیحات در مورد یکا و اندازه گیری کمی بیشتر شده و یک تصویر مقایسه ی طولها نیز اضافه شده .
۵-جدول ۵ کمیت اصلی در صفحه ی ۶ اضافه شده است.
۶-فعالیت ۱-۳ در صفحه ۶ اضافه شده است.
۷-توضیحات پیشوند یکاها خلاصه تر شده است.
۸-تمرین ۱-۱ در صفحه ۷ تغییراتی داشته است.
۹-مثال ۱-۱ و تمرین ۲-۱ در صفحه ۸ عوض شده و بهبود یافته اند .
۱۰-توضیحات در مورد کار با کولیس و اندازهگیری طول اضافه شده است (صفحه۹(
۱۱-در بخش اندازهگیری جرم نیز مطالب و تصاویر و همچنین یک مثال و فعالیت اضافه شده است .(صفحه ۱۰و ۱۱(
۱۲-در صفحه ۱۱ فعالیت مربوط بهاندازه گیری زمان و مایعات با یکدیگر ادغامشده است.
۱۳-توضیحات مربوط به خطای اندازهگیری حذف شده و فقط فعالیت مربوط به آن باقیمانده است.
۱۴-توضیحات مربوط به کمیتهای نردهای و برداری در قسمتی اضافه و در قسمتی خلاصه تر شده اند . (صفحه۱۲(
۱۵-در صفحه ۱۴ مثال ۱- ۳ اضافه شده است.
۱۶-مثال ۱-۴ در صفحه ۱۴ دارای تغییراتی است.
۱۷-در صفحات بعد نیز مثالها و فعالیتها خلاصه تر شده و تغییر کردهاند .
۱۸-فرم کلی بخش تمرینهای آخر کتاب تغییر کرده و به دو قسمت پرسشها و مسائل تغییریافته است. درمجموع تعداد پرسشها افزایش یافته ، مرتب تر شده و تمرین شماره ۱۲ نیز از ویرایش ۹ کتاب هالیدی اضافه شده است!
۲ ۱-به روزآوری تصاویر و حروف چینی در صفحات اول فصل
۲- در توضیح مکان و جابجایی ، مقدمهچینی در مورد بردار مکان و مکان جسم در صفحه حذف شده و مطلب کاربردی تر ، مفهومی تر و همراه با اشکال زیباتری توضیح داده شده است .
۳- در توضیح مکان و جابجایی مثالها تغییر و بهبودیافتهاند.
۴- توضیحات مربوط به نمودار مکان-زمان خلاصه و مفیدتر شده اند.
۵- در بخش سرعت متوسط توضیحات مفهومیتر شده و مثالها کمتر و بهتر شده اند.
۶- در توضیح سرعت لحظهای مطلب صرف ا مفهومی شده و توضیحات حدی از روی نمودار کام لا حذف شده اند .(توضیح این مطلب به کتاب فیزیک پیشدانشگاهی واگذارشده است(
۷- در بخش حرکت یکنواخت ، مثالها بهبود پیداکرده و ملموستر شده اند .یک تمرین دیگر نیز به این بخش اضافه شده است.
۸- توضیحات مربوط به نمودار سرعت – زمان حذف شده است!
۹- در آموزش شتاب متوسط مثالهای بهتری جایگزین شده و توضیحات مربوط بهشتاب لحظهای حذف شده است.
۱۰- در چاپ قبلی تمرینهایی مربوط بهشتاب لحظهای وجود داشت که همگی حذف شده اند!
۱۱- در قسمت حرکت با شتاب ثابت مثالهای ملموستری جایگزین شده است.
۱۲- مثال ۲- ۱۵ بهتازگی به کتاب اضافه شده است.
۱۳- اثبات رابطه ی ۲-۱۴ از کتاب حذف و بهعنوان یک تمرین به دانشآموز واگذارشده است.
۱۴- سقوط آزاد کلا از این کتاب حذف شده است!
۱۵- در قسمت پرسشهای انتهایی ، سؤالات بسیار جالب ، مفید و مفهومی اضافه شده است.
۱۶-در قسمت مسائل نیز سؤالات متعدد و کاربردی اضافه شده و سؤالات مربوط به سقوط آزاد حذف شدند.
۳ به طورکلی در این کتاب توضیحات خلاصه تر و در بخشهایی هم مفصل تر شدند … متن کتاب بهینه شده است!
۱- توضیحات مربوط به قانون هوک از ابتدای فصل به انتها منتقل شدند.
۲-توضیحات قانون اول نیوتن خلاصه تر شده و آزمایش تخته هوا حذف شده است.
۳-در بیان قانون دوم نیوتن ، برای نیرو زیر وند «برآیند» اضافه شده است .(یک حرکت هوشمندانه(!
۴-بهطور کل مؤلفین مثالهای متفاوتی را برای این کتاب انتخاب نمودهاند . مثالهای طبیعی و روزمره با دادههای متفاوت.
۵-تعریف قانون سوم نیوتن خلاصه تر و جذابتر شده است و در این تعریف از نیروی آشنای مغناطیسی بجای نیروی گرانشی استفاده شده است.
۶-با توجه به حذف توضیحات مربوط به سقوط آزاد ، استدلال شتاب گرانی در اینجا متفاوت از قبل صورت گرفته است.
۷-استفاده از مدلسازی مولکولی در توضیح نیروی عمودی تکیهگاه علاوه بر استفاده از قانون دوم و سوم نیوتن
۸- تغییرات جزئی در مثال مربوط به آسانسور و اضافه کردن یک تمرین
۹-انجام ساده سازیهای زیادی در آزمایش ۳-۱
۱۰-اضافه شدن جدول ضرایب اصطکاک ایستایی و جنبشی
۱۱-خلاصه کردن توصیه های مربوط به استفاده از قوانین نیوتن درحرکت
۱۲-تغییر مثالهای این قسمت (استفاده از قوانین نیوتن درحرکت(
۱۳-تعداد تمرینها در مجموعه افزایش یافته و مرتب تر شده اند.
۴ — مثالها اصلاح شده و کاربردی تر شده اند.
۱-در کل کتاب جزئیات و کیفیت اشکال بیشتر شده است.
۲-در روابط بجای ۱ و ۲ برای نشان دادن آغاز و پایان ازi وf استفاده شده است.
۳-در قضیه کار و انرژی مثالهای جدیدی آمده است.
۴-آزمایش ۴-۱ اضافه شده است. در این قسمت دو مثال و یک تمرین حذف شدند.
۵-در توضیح انرژی پتانسیل گرانشی مثالها تغییر کرده اند . انرژی پتانسیل الکتریکی هم از این کتاب حذف شده است.
۶-حذف نمودار معروف و مثال انرژی پتانسیل الکتریکی در قسمت پایستگی انرژی مکانیکی
۷-طرح بحث مقاومت هوا و تأثیر آن در پایستگی انرژی مکانیکی
۸-در ارائه فرمول توان ، t به دلتای t تبدیلشده است.
۹-افزودن تصویر ۴-۷
۱۰-تبدیل مثال ۴-۱۷ کتاب سابق به تمرین ۴-۳
۱۱-اضافه شدن مقدار زیادی پرسش و مسئله به انتهای فصل
۵ ۱٫تنها تغییر این فصل ، عوض شدن چند سؤال در انتهای کتاب و اضافه شدن یک تمرین بوده است.
۶ در این فصل نیز تغییرات کوچکی در بخش تمرینات انتهای فصل مشاهده می شود. مرتب شدن تمرینها ، اضافه شدن چندین تمرین کاربردی و مفهومی و حذف دو تمرین.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.