موسسه آموزشی کنکور - تولید کننده محصولات تصویری کنکور

شرایط ثبت نام کنکور/شرایط عمومی و اختصاصی کنکور سراسری ۹۷

الف: اعتقاد به اسلام و یا یکی از ادیان تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ب: ملتزم بودن به احکام عملی اسلام ( انجام دادن واجبات و پرهیز کردن از محرمات )

تبصره ۱: ملاک وضع کنونی داوطلب در هنگام ثبت نام است.

تبصره ۲: اقلیت های دینی مندرج در قانون اساسی ، از این شرط مستثنی هستند.

ج:عدم احراز عناد نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران.

تبصره: در صورتی که داوطلب سابقا با نظام جمهوری اسلامی عناد داشته، باید تغییر نظر او احراز شود.

د: نداشتن سابقه عضویت در ساواک و فراماسونری و اعقاب آن بر اساس استعلام های انجام شده.

ه: عدم احراز فساد اخلاقی

و: عدم اشتهار به ارتکاب اعمال خلاف شئون شغلی و تحصیلی در طول تحصیل یا زمان اشتغال ( در صورت اشتغال قبلی )

ز: برخورداری از توانایی جسمی به تناسب رشته انتخابی و عدم اعتیاد به مواد مخدر

Leave A Reply

Your email address will not be published.