موسسه آموزشی کنکور - تولید کننده محصولات تصویری کنکور

فهرست حذفیات کنکور ۹۷/ لیست حذفیات کنکور سراسری ۹۷ منتشرشد

        الف) دروس عمومي                                               
نام کتاب
حذفيات و ملاحظات
قرآن و تعليمات ديني۲ (دين ‌و زندگي ۲)
كد كتاب ۲۲۲

پايه تدريس دوم

سال چاپ ۹۳

۱-  فعاليت‌ها شامل:
نمونه يابي درصفحة ۱۱- خودکاوي در صفحات ۸۹ ، ۹۰ و ۱۱۸ – مقايسه در صفحة ۹۱- ذکر نمونه‌ها در صفحات ۱۰۶، ۱۱۷ و ۱۲۹- تطبيق در صفحات ۱۱۹ و ۱۵۱- همفکري در صفحة ۱۲۸ – تفکر در آيات در صفحة ۱۳۰- بررسي در صفحات ۱۳۱، ۱۶۷ و ۱۸۰
۲- پيشنهاد­ها در صفحات ۱۴، ۲۸ تا ۳۱، ۴۱، ۵۹، ۶۷، ۷۵، ۸۳، ۱۰۹، ۱۲۳، ۱۳۳، ۱۴۳، ۱۵۹، ۱۸۷ و ۱۸۹
۳- يادآوري­ها در صفحات ۲ تا ۳، ۱۰۱ و ۱۱۱
۴- شعر صفحة ۱۵
۵- پاورقي­هاي کتاب
۶- ترجمه­هايي که در مقابل آيات در کتاب نوشته شده است.
۷- گام­ها در صفحات ۲۷، ۴۷، ۹۷، ۱۰۸، ۱۲۳، ۱۴۲، ۱۵۸، ۱۷۳ و ۱۸۸
۸- بيشتر بدانيم در صفحات ۲۳، ۲۵ تا ۲۷، ۵۷ تا ۵۸، ۹۳ تا ۹۶، ۹۹، ۱۲۰ تا ۱۲۲، ۱۴۱ تا ۱۴۲، ۱۵۳ تا ۱۵۷، ۱۷۱تا ۱۷۲، ۱۸۵ تا ۱۸۶
 ۹- مطالب نوشته شده در کادر آبي: صفحات ۸ تا ۱۱و ۱۹ تا ۲۱ و ۳۹ تا ۴۰
فهرست حذفيات منابع سؤالات آزمون سراسري سال ۱۳۹۷
 الف) دروس عمومي
نام کتاب
حذفيات و ملاحظات
قرآن و تعليمات ديني ۳
(دين و زندگي ۳ )
كد كتاب ۲۵۱

پايه تدريس سوم

سال چاپ ۹۵

۱- فعاليت‌ها شامل:
بررسي در صفحات ۱۵، ۳۰، ۱۰۲، ۱۷۶ , ۱۹۰، ۲۰۲،
جست‌وجو در صفحة ۳۹
راه حل در صفحة ۱۹۲
شناسايي عوامل در صفحة ۲۰۳
تطبيق در صفحات ۴۲، ۴۴، ۸۸، ۱۳۹
خودارزيابي در صفحات ۱۱۳، ۱۶۱، ۱۷۸
مقايسه در صفحة ۱۲۰
انديشه در صفحة ۱۳۸
طبقه‌بندي در صفحة ۱۸۹
۲- براي مطالعه‌ها : در صفحات ۱۵ تا ۱۶، ۲۸ تا ۲۹، ۳۳، ۳۴ تا ۳۵، ۴۱، ۴۴ تا ۴۶، ۵۶ تا ۵۷، ۶۵ تا ۶۶، ۷۸، ۹۰ تا ۹۱، ۹۲، ۹۹، ۱۰۱ تا ۱۰۲، ۱۲۰ تا ۱۲۱، ۱۲۶ تا ۱۲۹، ۱۴۰، ۱۵۰، ۱۶۲ تا ۱۶۳، ۱۷۴، ۱۸۱ تا ۱۸۲، ۱۹۲ تا ۱۹۵، ۲۰۵، ۲۰۷ تا ۲۱۲
۳- پيشنهادها : در صفحات ۳۵، ۴۷، ۵۷، ۷۲، ۹۳، ۱۰۶، ۱۱۵، ۱۳۱، ۱۴۱، ۱۶۵، ۱۸۳، ۱۹۵
۴- گام‌ها : در صفحات ۱۸، ۷۱، ۱۰۷، ۱۳۰، ۱۵۱، ۱۶۶، ۲۰۶
 ۵- يادآوري‌ها : در صفحات ۶ تا ۷، ۱۵۴، ۱۶۸ تا ۱۶۹
۶- ترجمه‌هايي که در مقابل آيات در کتاب نوشته شده است.
۷- پاورقي‌ها
 
فهرست حذفيات منابع سؤالات آزمون سراسري سال ۱۳۹۷
            الف) دروس عمومي

نام کتاب
حذفيات و ملاحظات
معارف اسلامي
( دين و زندگي )
كد كتاب ۱/۲۸۵

پايه تدريس پيش‌دانشگاهي

سال چاپ ۹۶

۱- فعاليت‌ها شامل :
– بررسي در صفحات ۲۸، ۵۱ ، ۵۹، ۶۱، ۷۲، ۹۶ – برنامه‌ريزي در صفحه ۶۲ –  پيشنهاد در صفحة ۲۰، ۲۹، ۴۰، ۷۷ ,۸۸- ذکر نمونه‌ها در صفحه ۴۷- خودارزيابي در صفحات ۳۴،۳۶،۶۹، ۷۳-  هم‌انديشي در صفحات ۹۳ و  ۹۸،  مقايسه در صفحه ۳۳، پيام  آيات در صفحه۲۴، يادآوري در صفحه۳
۲- براي مطالعه: در صفحات ۱۰ تا ۱۲، ۱۹ تا ۲۰، ۵۳ تا ۵۴، ۶۳، ۷۵ تا ۷۶، ۹۵، ۹۷ تا۹۸، ۹۹ تا ۱۰۲، ۱۱۰ تا ۱۳۸
۳- ترجمه‌هايي که در مقابل آيات نوشته شده است.
۴- پاورقي‌ها
۵- کتاب‌نامه
فهرست حذفيات منابع سؤالات آزمون سراسري سال ۱۳۹۷
 الف) دروس عمومي
نام کتاب
کد کتاب
پايه تدريس
سال چاپ
حذفيات و ملاحظات
عربي ۲ کليه رشته­ها (به استثناي رشته ادبيات و علوم انساني)
۱/۲۲۴
دوم
۹۴
– بخش‌هاي الصورالجماليه في القرآن الکريم في رحاب نهج البلاغه و في ظلال الدعاء
– تمامي متون تحت عنوان «کَـيـفَ» در هر ده درس کتاب
– مبحث اسماء خمسه
– مبحث «اشعةُالقمـرِالفِضّـيَّـةُ» (جايگاه صفت در ترکيب اضافي)
– مبحث تطابق عدد و معدود
عربي۳ کليه رشته‌ها (به ‌استثناي‌ رشته ادبيات و علوم انساني)
۱/۲۵۴
سوم
۹۵
–          – نوع تقسيم حال:«حال فعليه و اسميه»
–          – مبحث«واو حاليه» / مبحث (ماضي+ ماضي= ماضي بعيد يا ماضي ساده) و (ماضي + مضارع = ماضي استمراري)
–          – نقش «حال» بودنِ کلمه «وَحدَهُ»
–          – فعل مضاعف
–          – اسماء خمسه
–          – پاورقي درباره نکره مقصوده بودن (ايّ) و (ايّة)
–          – بحث توابع (عطف بيان و صفت)
–          – متن دوم درس دوم تحت عنوان المشهدُالثاني و بَعدَ مُرورِ زَمَن
–          – معتلات مزيد؛
–          – فعل استثنايي «راي،يري، رؤيةً، رَبه همراه مشتقات آن» ؛
–          – معتلات مجهول مانند: قيلَ، يُـقالُ ؛
–          – اعراب تقديري اسم مختوم به ضمير متکلم ي مانند نِعمَتي ؛
–          – تشخيص نوع اعلال و تشخيص ماقبل اعلال؛
–          – تشخيص حروف اصلي در معتلات؛
–          – ذکر نوع مفعول مطلق در «ايضاً، حقّاً، جيدّاً، شُکراً، سَمعاً و طاعةً، سُبحانَ اللهِ، مَعاذَ اللهِ…»؛
–          – – نکته هاي صفحه ۶۱ (دو نوع حال تا پايان صفحه و دو سطر اول صفحه ۶۲)؛
–          – متن داستاني خانواده آقاي مجدّي؛
–          – واژه هاي جديد کارگاه ترجمه که در انتهاي کتاب درسي در بخش واژه نامه وجود ندارند؛
–          – بخش ملحقات در انتهاي کتاب
فهرست حذفيات منابع سؤالات آزمون سراسري سال ۱۳۹۷
ب) دروس تخصصي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني
نام کتاب
کد کتاب
پايه تدريس
سال چاپ
حذفيات و ملاحظات
شيمي ۲ و آزمايشگاه
۱/۲۲۷
دوم
۹۴
– مطالب بيشتر بدانيد، آزمايش کنيد.
– نامگذاري فراتر از کتاب درسي به ويژه براي ترکيب‌هاي آلي جزو هدف‌هاي برنامه درسي شيمي نيست.
شيمي ۳ و آزمايشگاه
۱/۲۵۷
سوم
۹۵
شيمي
۱/۲۸۹
پيش دانشگاهي
۹۶
آمار و مدلسازي( علوم رياضي)
۳/۲۳۴
دوم
۹۴
فصل هشتم
فيزيک (۱) و آزمايشگاه
۲/۲۰۶
اول
۹۳
– قسمت‌هاي مطالعات آزاد، پيوست‌ها، آونگ‌هاي مخروطي، حرکت‌هاي دوراني در سطح قايم
– زندگي‌نامه‌ها، سرگذشت دانشمندان
فيزيک (۲) و آزمايشگاه
۲/۲۲۶
دوم
۹۴
فيزيک (۳) و آزمايشگاه ( علوم رياضي)
۴/۲۵۶
سوم
۹۵
فيزيک ( علوم رياضي)
۲/۲۹۳
پيش‌دانشگاهي
۹۶
فهرست حذفيات منابع سؤالات آزمون سراسري سال ۱۳۹۷
ج) دروس تخصصي گروه آزمايشي علوم تجربي
نام کتاب
کد کتاب
پايه تدريس
سال چاپ
حذفيات و ملاحظات
زيست­ شناسي و آزمايشگاه ۱ (دوم)
۱/۲۳۱
دوم
۹۴
بخش‌هاي بيشتر بدانيد،جدول­ها، پانويس صفحات و پيوست‌هاي کتاب
زيست شناسي و آزمايشگاه ۲ (سوم)
۱/۲۶۱
سوم
۹۵
زيست شناسي
۲/۲۹۰
پيش‌دانشگاهي
۹۶
آمار و مدلسازي ( علوم تجربي)
۵/۲۵۸
سوم
۹۵
فصل هشتم
فيزيک (۱) و آزمايشگاه
۲/۲۰۶
اول
۹۳
قسمت‌هاي مطالعات آزاد، پيوست‌ها، آونگ‌هاي مخروطي، حرکت‌هاي دوراني در سطح قايم
زندگي‌نامه‌ها، سرگذشت دانشمندان
فيزيک (۲) و آزمايشگاه
۲/۲۲۶
دوم
۹۴
فيزيک (۳) و آزمايشگاه (علوم تجربي)
۳/۲۵۶
سوم
۹۵
فيزيک  (علوم تجربي)
۱/۲۸۸
پيش‌دانشگاهي
۹۶
شيمي ۲ و آزمايشگاه
۱/۲۲۷
دوم
۹۴
– مطالب بيشتر بدانيد، آزمايش کنيد.
– نامگذاري فراتر از کتاب درسي به ويژه براي ترکيب‌هاي آلي جزو هدف‌هاي برنامه درسي شيمي نيست.
شيمي ۳ و آزمايشگاه
۱/۲۵۷
سوم
۹۵
شيمي
۱/۲۸۹
پيش‌دانشگاهي
۹۶

فهرست حذفيات منابع سؤالات آزمون سراسري سال ۱۳۹۷
 د) دروس تخصصي گروه آزمايشي علوم انساني  
نام کتاب
کد کتاب
پايه تدريس
سال چاپ
حذفيات و ملاحظات
عربي ۲ رشته ادبيات و علوم انساني
۲/۲۲۴
دوم
۹۴
– در بخش‌هاي الاضواء القرآنية و في رِحابِ نهج البلاغة فقط از آن دسته از کلمات و عبارات استفاده مي­شود که در متن دروس به کار رفته باشد و در انتهاي کتاب در بخش واژه نامه نيز درج شده باشد.
– واژه‌هاي جديد در بخش کارگاه ترجمه که در انتهاي کتاب درسي در بخش واژه نامه وجود ندارند؛
عربي ۳ رشته ادبيات و علوم انساني
۲/۲۵۴
سوم
۹۵
–  بخش‌هاي الصُوَرُ الجَماليّة في القرآن الکريم و في رِحابِ نهج البلاغة و في ظِلالِ الدُعاء
– تشخيص نوع اعلال؛
– تشخيص ماقبل اعلال؛
– تشخيص حروف اصلي در معتلات؛
– ذکر نوع مفعول مطلق در «ايضاً، حقّاً، جيدّاً، شُکراً، سَمعاً و طاعةً، سُبحانَ اللهِ، مَعاذَ اللهِ…»؛ به عنوان نمونه: درس ۷ ص ۷۹ بخش کارگاه شماره ۳ «کلمه کثيراً گاهي در جمله نقش مفعول مطلق را ايفا مي‌کند.»
– واژه‌هاي جديد کارگاه ترجمه که در انتهاي کتاب درسي در بخش واژه نامه وجود ندارند؛
– بخش ملحقات در انتهاي کتاب.
عربي  رشته ادبيات و علوم انساني
۱/۳۱۶
پيش‌دانشگاهي
۹۶
– ملحقات جمع سالم
– کليه پاورقي­ها
– درس ۸ ص ۶۷ بخش قواعد دو سطر «و قد يکون العامل اسماً…» تا «بغير الحق»

Leave A Reply

Your email address will not be published.