موسسه آموزشی کنکور - تولید کننده محصولات تصویری کنکور

شماره حساب‌های موسسه کنکور آسان است

 

بانک ملت به نام رضا یزدانی دهنوی
شماره حساب: ۵۵۷۳۲۸۹۶۳۳
شماره کارت: ۶۱۰۴۳۳۷۸۵۱۹۵۷۰۰۹

 

بانک ملت به نام امیر مسعودی
شماره حساب: ۵۵۶۱۳۷۱۲۵۷
شماره کارت: ۶۱۰۴۳۳۷۸۶۹۱۷۰۷۹۳

 

بانک ملت به نام حسین احمدی
شماره حساب:۴۶۹۷۵۸۸۸۹۱
شماره کارت: ۶۱۰۴۳۳۷۸۲۹۸۴۳۴۳۰

 

شماره حساب ۰۲۱۰۱۳۶۸۹۰۰۰۵
شماره کارت ۶۰۳۷۶۹۱۶۱۹۳۰۱۲۷۸
بانک صادرات – به‌نام رضا یزدانی دهنوی