با ما باشید؛ از این پس با برنامه کنکور آسان است از شبکه دو سیما
شنبه، یکشنبه، دوشنبه ساعت ۱۷:۴۵

با ما باشید؛ از این پس با برنامه کنکور آسان است از شبکه سه سیما
سه‌شنبه، چهارشنبه، پنج‌شنبه ساعت ۱۷:۳۰

آزمون آنلاین
ارتباط مستقیم با تیم مشاوره رضا یزدانی
۰۹۱۲۸۵۷۶۷۰۹- ۰۹۱۲۸۵۷۶۷۰۶- ۰۹۱۲۸۵۷۶۷۰۴- ۰۹۱۲۸۵۷۶۷۰۵- ۰۹۱۲۸۵۷۶۰۱۲- ۰۹۱۲۸۵۷۶۷۱۰- ۰۹۱۲۸۵۷۶۷۰۸- ۰۹۱۲۸۵۷۶۷۰۳- ۰۹۱۲۸۵۷۶۷۰۲- ۰۹۱۲۸۵۷۶۷۰۱- ۰۹۱۲۸۵۷۶۷۶۲- ۰۹۱۲۸۵۷۶۷۶۴-۰۹۱۲۸۵۷۹۸۹۱-۰۹۱۲۸۵۷۹۸۹۲- ۰۹۱۲۸۵۷۹۸۹۳- ۰۹۱۲۸۵۷۹۸۹۴- ۰۹۱۲۸۵۷۹۸۹۵- ۰۹۱۲۸۵۷۹۸۹۶- ۰۹۱۲۸۵۷۲۷۲۳- ۰۹۱۲۸۵۷۲۷۲۴- ۰۹۱۲۸۵۷۶۷۶۱- ۰۹۱۲۸۵۷۱۰۰۵- ۰۹۱۲۸۵۷۱۰۰۶- ۰۹۱۲۹۵۷۱۰۰۳- ۰۹۱۲۸۵۷۶۷۶۳
CD و DVD های گروه آموزشی کنکور آسان است
برای تهیه لوح های فشرده تمام دروس با شماره های زیر تماس بگیرید
۰۹۱۲۸۳۷۱۰۴۰ ۰۹۱۲۸۳۷۲۰۵۰ ۰۹۱۲۸۳۷۱۰۰۲ ۰۹۱۲۱۹۶۰۳۷۰ ۰۹۱۲۱۹۶۲۳۷۱ ۰۹۱۲۱۹۶۴۶۷۰
۰۹۱۲۸۳۷۱۰۵۰ ۰۹۱۲۸۳۷۲۰۶۰ ۰۹۱۲۸۳۷۱۰۰۳ ۰۹۱۲۱۹۶۰۰۶۷ ۰۹۱۲۱۹۶۴۳۱۲ ۰۹۱۲۱۹۶۳۴۲۲
۰۹۱۲۸۳۷۱۰۶۰ ۰۹۱۲۸۳۷۲۰۷۰ ۰۹۱۲۸۳۷۱۰۰۴ ۰۹۱۲۱۹۶۰۰۲۷ ۰۹۱۲۱۹۵۳۶۸۵ ۰۹۱۲۱۹۶۹۸۴۲
۰۹۱۲۸۳۷۱۰۷۰ ۰۹۱۲۸۳۷۲۰۸۰ ۰۹۱۲۸۳۷۱۰۰۵ ۰۹۱۲۱۹۶۸۵۰۰ ۰۹۱۲۱۹۶۳۱۵۷ ۰۹۱۲۱۹۶۵۱۷۰
۰۹۱۲۸۳۷۱۰۸۰ ۰۹۱۲۸۳۷۱۰۰۸ ۰۹۱۲۸۳۷۱۰۰۶ ۰۹۱۲۱۹۶۰۰۶۲ ۰۹۱۲۱۹۶۵۵۸۶ ۰۹۱۲۱۹۶۵۷۰۰

سیاوش مهران؛ رتبه یک کنکور

دانلود بروشور کنکور آسان است


ارتباط مستقیم با رتبه‌های برتر

نام رتبه تلفن
علی لنجانی دهنوی رتبه ۸۰ ۰۹۱۲۸۵۷۲۷۲۳
محمد کریمی رتبه ۳۰۰ ۰۹۱۲۸۵۷۲۷۲۴
حامد چگینی رتبه ۲۸۲ ۰۹۱۲۸۵۷۲۷۲۵

نفرات برتر آزمون مرحله سوم

نام رشته شهر
محمد مهدی معمار ریاضی دزفول
الیاس هاشمی اصل تجربی تهران
حدیث بهزادی تجربی سنندج