با ما باشید؛ از این پس با برنامه کنکور آسان است از شبکه دو سیما
شنبه، یکشنبه، دوشنبه ساعت ۱۸:۰۰

با ما باشید؛ از این پس با برنامه کنکور آسان است از شبکه سه سیما
چهار شنبه ساعت ۱۸:۰۰

ارتباط مستقیم با تیم مشاوره رضا یزدانی و دریافت برنامه ۱۲۰ روزه
۰۹۱۲۸۵۷۶۷۱۰- ۰۹۱۲۸۵۷۶۷۰۵- ۰۹۱۲۹۵۷۱۰۰۳- ۰۹۱۲۸۵۷۶۷۶۱- ۰۹۱۲۸۵۷۹۸۹۶- ۰۹۱۲۸۵۷۹۸۹۵- ۰۹۱۲۸۵۷۶۷۰۴- ۰۹۱۲۸۵۷۶۷۰۸- ۰۹۱۲۸۵۷۱۰۰۶- ۰۹۱۲۸۵۷۶۷۰۱- ۰۹۱۲۸۵۷۶۷۰۶- ۰۹۱۲۸۵۷۶۷۶۳- ۰۹۱۲۸۵۷۹۸۹۱- ۰۹۱۲۸۵۷۹۸۹۲- ۰۹۱۲۸۵۷۹۸۹۳- ۰۹۱۲۸۵۷۹۸۹۴- ۰۹۱۲۸۵۷۶۷۰۳- ۰۹۱۲۸۵۷۱۰۰۵- ۰۹۱۲۸۵۷۲۷۲۳- ۰۹۱۲۸۵۷۶۷۶۲
آزمون آنلاین
CD و DVD های گروه آموزشی کنکور آسان است
برای تهیه لوح های فشرده تمام دروس با شماره های زیر تماس بگیرید
۰۹۱۲۸۳۷۱۰۶۰ ۰۹۱۲۱۹۶۸۵۰۰ ۰۹۱۲۸۳۷۱۰۸۰ ۰۹۱۲۱۹۵۳۶۸۵ ۰۹۱۲۸۳۷۲۰۶۰ ۰۹۱۲۱۹۶۴۶۷۰
۰۹۱۲۸۳۷۱۰۷۰ ۰۹۱۲۱۹۶۳۱۵۷ ۰۹۱۲۸۳۷۱۰۰۶ ۰۹۱۲۱۹۶۰۰۶۷ ۰۹۱۲۱۹۶۴۳۱۲ ۰۹۱۲۱۹۶۳۴۲۲
۰۹۱۲۸۳۷۱۰۴۰ ۰۹۱۲۸۳۷۱۰۰۸ ۰۹۱۲۱۹۶۲۳۷۱ ۰۹۱۲۱۹۶۰۰۲۷ ۰۹۱۲۱۹۶۰۳۷۰ ۰۹۱۲۱۹۶۹۸۴۲
۰۹۱۲۸۳۷۱۰۰۲ ۰۹۱۲۸۳۷۲۰۵۰ ۰۹۱۲۱۹۶۰۰۶۲ ۰۹۱۲۱۹۶۵۵۸۶ ۰۹۱۲۸۳۷۱۰۵۰ ۰۹۱۲۱۸۴۱۱۸۴